Rasporedi nastave za osnovnu školu (17.05-23.05.2021.)

ADVERTISEMENT
Rasporedi nastave za osnovnu školu (17.05-23.05.2021.)

I razred

ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
 153. Srpski jezik – Rečenice kao obaveštenje, pitanje i zapovest, utvrđivanje 154. Srpski jezik – Dva druga, Lav Nikolajevič Tolstoj, obrada 155. Matematika – Sabiranje brojeva (64+23), utvrđivanje  156.Srpski jezik – Crtanka, S.Raičković, obrada  157. Srpski jezik – Razumevanje pročitanog, provera znanja
153. Matematika – Sabiranje brojeva (46+30), utvrđivanje 154. Matematika – Sabiranje brojeva (64+23), obrada 155. Srpski jezik – Opisivanje druga/drugarice na osnovu plana, utvrđivanje 156. Matematika – Oduzimanje brojeva (68-40), obrada 157. Matematika – Oduzimanje (68 – 40), utvrđivanje
31. Digitalni svet – Uočavanje i ispravljanje greške u uputstvu (algoritmu), utvrđivanje 63. Svet oko nas – Delovi tela čoveka, obrada 17. Likovna kultura – Čitanje vizuelnih informacija: ilustracija i strip, obrada 64. Svet oko nas – Čula čoveka, obrada  30. Engleski jezik – Izražavanje dopadanja/nedopadanja jednostavnim jezičkim sredstvima. Opisivanje biljaka najjednostavnijim jezičkim sredstvima, obrada i utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
153. Srpski jezik – Domaća lektira: D.Đorđević – izbor iz poezije, obrada 154. Srpski jezik – Domaća lektira: D.Đorđević – izbor iz poezije, utvrđivanje 155.Matematika – Redosled računskih radnji. Razlomci, utvrđivanje 156.Srpski jezik – Narodna basna: Bik i zec, utvrđivanje  157. Srpski jezik – M.Stefanović: Zlatne ribice ne prave štetu, obrada
153. Matematika – Razlomci, obrada 154. Matematika – Razlomci, utvrđivanje 155. Srpski jezik – Narodna basna: Bik i zec, obrada 156.Matematika – Redosled računskih radnji. Razlomci, utvrđivanje 157. Matematika – Redosled računskih radnji. Razlomci, provera znanja
31.Engleski jezik – Čestitanje praznika; sličnosti i razlike u načinu praznovanja, obrada i utvrđivanje 63. Svet oko nas – Čuvamo prirodu, obrada 31. Likovna kultura –  Igramo se bojama, obrada 64. Svet oko nas – Raznovrsnost prirode, utvrđivanje  31. Muzička kultura –  Laku noć, A.Korać, V.Andrić/ Dok mesec sja, Ž.B.Lili, obrada

III razred

ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
153. Srpski jezik – Upravni i neupravni govor. Pisanje suglasnika J. Skraćenice, utvrđivanje 154. Srpski jezik – Osnovno i preneseno značenje reči, obrada 155. Matematika – Crtanje trougla, obrada 156. Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, obrada  157. Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, obrada
153. Matematika – Obim pravougaonika i kvadrata, utvrđivanje 154. Matematika- Trougao. Vrste trouglova – obrada 155. Srpski jezik – Bajke, Braća Grim, obrada 156. Matematika – Obim trougla, obrada 157.Matematika – Obim trougla, utvrđivanje
31. Engleski jezik – Pisanje neformalnih pisama;upućivanje jednostavnih čestitki; uočavanje sličnosti i razlika u načinu proslave praznika, utvrđivanje 63. Priroda i društvo – Njiva, obrada 31. Likovna kultura –  Komponovanje: kombinujemo prirodne i veštačke materijale, vežbanje 64. Priroda i društvo – Voćnjak i vinograd, obrada 31. Muzička kultura –  Narodna i umetnička muzika. Stevan St. Mokranjac: II rukovet, slušanje muzike, obrada

IV razred

ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
153. Srpski jezik – U svetu prolećne prirode, utvrđivanje 154. Srpski jezik – Objekat, obrada 155. Matematika – Redosled računskih operacija, utvrđivanje 156. Srpski jezik – Četvrti pismeni zadatak  157. Srpski jezik – Naglašene i nenaglašene reči, obrada
153. Matematika – Matematički izrazi, obrada 154. Matematika – Redosled računskih operacija, obrada 155.Srpski jezik – Priče jednog bagrema – Priprema za pismeni zadatak, utvrđivanje 156. Matematika – Matematički izrazi. Redosled računskih operacija, utvrđivanje 157. Matematika – Matematički izrazi. Redosled računskih operacija, utvrđivanje
31. Engleski jezik –  Imenovanje i opisivanje odevnih predmeta; imenovanje aktivnosti; obeležavanje praznika, obrada i utvrđivanje 63. Priroda i društvo – Ustanička Srbija, utvrđivanje 31. Likovna kultura –  Dvorište, trg, ulica – crtanje – olovka, vežbe 64. Priroda i društvo – Srbija od srednjeg veka do ustanaka, provera  31. Muzička kultura – Intervali, obrada i obnavljanje

V razred

Satnica ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
08.00 – 08.30 122. Srpski jezik – Imenski predikat, obrada 124. Matematika – Jednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom ili deliocem, obrada 124. Srpski jezik – Slaganje predikata sa subjektom u licu, rodu i broju, obrada 125. Matematika – Složenije jednačine, obrada 125.Srpski jezik – Danilo Kiš: Dečak i pas, obrada
08.35 – 09.05 123. Matematika – Brojevni izrazi – 2. deo, utvrđivanje 123. Srpski jezik – Danijel Defo: Robinson Kruso, odlomak o izgradnji skloništa, obrada i utvrđivanje 31. Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata 32. Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak, provera / Ispravka drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija 126. Matematika – Nejednačine sa nepoznatim činiocem, deljenikom ili deliocem, obrada
09.10 – 09.40 31. Istorija – Kultura i svakodnevni život starih Rimljana, utvrđivanje 63. Biologija – Voda, utvrđivanje 31. Geografija – Svetsko more i njegova horizontalna podela, svojstva i kretanje morske vode; Vode na kopnu, utvrđivanje 64. Biologija – Energetski napici,obrada 31. Informatika i računarstvo – Euklidov algoritam, obrada/vežbanje

VI razred

Satnica ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
08.00 – 08.30 122. Srpski jezik – Pravopis: Pisanje imeničkih i pridevskih odričnih zamenica sa predlozima. Pisanje zamenice Vaš velikim početnim slovom, vežbanje 124. Matematika – Primena proporcije u direktnoj i u obrnutoj proporcionalnosti, obrada 124. Srpski jezik – Kosta Trifković: Izbiračica (odlomak), obrada 125. Matematika – Primena prporcije u direktnoj i u obrnutoj proporcionalnosti, utvrđivanje 125.Srpski jezik – Jezička Kultura: Najzanimljiviji lik iz ovogodišnje lektire, vežbanje, utvrđivanje
08.35 – 09.05 123. Matematika – Razmera, proporcija, osobine proporcije, obrada 123. Srpski jezik – Zamenice, vežbanje, utvrđivanje 31. Biologija – Bolesti koje izazivaju bakterije i uloga antibiotika, utvrđivanje 32. Engleski jezik – Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija 126. Matematika – Primena proporcije – procenat, obrada
09.10 – 09.40 31. Istorija – Humanizam i renesansa, Hrišćanska crkva u ranom novom veku, obrada/ Kultura i religija u ranom novom veku, utvrđivanje 63. Fizika – Pritisak u mirnoj tečnosti, utvrđivanje 31. Geografija – Razuđenost obala Evrope/ Reljef i klima Evrope, obrada 64. Fizika – Spojeni sudovi, obrada 31. Informatika i računarstvo – Funkcije u Pajtonu; Ugrađene funkcije, obrada/vežbanje

VII razred

Satnica ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
09.45 – 10.15 122. Srpski jezik – Radoje Domanović: Vođa, obrada 124. Matematika – Dužina kružnog luka, obrada 124. Srpski jezik – Namerne rečenice, obrada 125. Matematika – Dužina kružnog luka, utvrđivanje 125.Srpski jezik – Aforizmi, obrada
10.20 – 10.50 123. Matematika – Obim kruga, utvrđivanje 123. Srpski jezik – Poredbene rečenice, obrada 31. Geografija – Demografske odlike i urbanizacija Južne Amerike, obrada 32. Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak, provera / Ispravka drugog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija 126. Matematika – Površina kruga, obrada
10.55 – 11.25 31. Istorija – Prvi svetski rat – tok rata, obrada i utvrđivanje 32. Biologija – Ekološki faktori,obrada i utvrđivanje 31. Hemija – Kiseline, obrada 32. Fizika – Čestični sastav supstancije: molekuli i njihovo haotično kretanje. Toplotno širenje tela. Pojam i merenje temperature – obrada. Unutrašnja energija i temperatura. Količina toplote – obrada 31. Informatika i računarstvo – Reprodukcija zvuka i muzike: Zvučni formati; Efekti i pozadinska muzika, obrada/vežbanje

VIII razred

Satnica ponedeljak, 17.05. utorak, 18.05. sreda, 19.05. četvrtak, 20.05. petak, 21.05.
11.30 – 12.00 122. Srpski jezik – O dramskom književnom rodu, utvrđivanje 124. Matematika – Zapremina prave kupe, obrada 124. Srpski jezik – Ivo Andrić: Deca, obrada 125. Matematika – Zapremina prave kupe, utvrđivanje 125.Srpski jezik – Ivo Andrić: Deca, vežbanje, utvrđivanje
12.05 – 12.35 123. Matematika – Mreža i površina prave kupe, utvrđivanje 123. Srpski jezik – Sistematizacija svih dramskih tekstova (od 5. do 8. razreda), utvrđivanje 61. Geografija – Srbi u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, utvrđivanje 32. Informatika i računarstvo – Istraživački projekat, projektne aktivnosti 126. Matematika – Složena obrtna tela, utvrđivanje
12.40 – 13.10 61. Istorija – Socijalistička Jugoslavija između Istoka i Zapada, obrada 63. Biologija – Ekologija i zaštita životne sredine, sistematizacija 62. Istorija – Političke, društvene i kulturne prilike u socijalističkoj Jugoslaviji, obrada 63. Fizika – Veštačka radioaktivnost. Fisija i fuzija, obrada 62. Geografija – Srbi u Hrvatskoj, obrada
13.15 – 13.45 62. Fizika – Radioaktivnost, utvrđivanje 31. Engleski jezik – Drugi pismeni zadatak/ Ispravka drugog pismenog zadatka 61. Hemija – Proteini, vitamini, ugljeni hidrati, masti i ulja, utvrđivanje 64. Biologija – Kombinovani zadaci,utvrđivanje, priprema za završni ispit 62. Hemija – Zagađivači vazduha, vode i zemljišta, obrada

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Povezane vesti

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT