konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine

  0
  9

  konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine

  Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Slovačke Republike od 26. februara 2001. godine

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine

  1. Predmet konkursa je sufinansiranje poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

  Svaka strana (srpska i slovačka) sufinansira troškove vezane za razmenu svojih istraživača.

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi naučnoistraživačkim organizacijama:

  – troškove prevoza do visine od 600€ (u dinarskoj protivvrednosti) za istraživače iz Srbije koji se upućuju u Slovačku Republiku.

  – troškove boravka u Slovačkoj Republici do visine od 100€ dnevno (u dinarskoj protivvrednosti) za istraživače iz Srbije koji su upućeni u Slovačku Republiku.

  Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju poseta istraživača iznosi do 2000 evra po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno do 4000 evra za dve godine.

  U slučaju da istraživač/i putuju sopstvenim prevozom, nadoknada troškova će se izvršiti na osnovu Zakona o korišćenju služebnog vozila.

  Slovačka strana sufinansira troškove vezane za razmenu slovačkih istraživača u skladu sa nacionalnim pravilima koja su, u tekstu konkursa za bilateralnu saradnju sa Republikom Srbijom, objavljena na internet prezentaciji slovačkog Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta i Slovačke agencije za razvoj.

  Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

  1. Uslovi konkursa:

  Članovi tima mogu da budu lica u nastavnim, naučnim i istraživačkim zvanjima koja su zaposlena u ustanovama visokog obrazovanja i naučnoistraživačkim organizacijama u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 49/19, u daljem tekstu: Zakon)

  Istraživači iz Srbije koji prijavljuju bilateralni projekat sa istraživačima iz Slovačke Republike treba da učestvuju u sprovođenju Programa institucionalnog finansiranja ili drugim programima od opšteg interesa u skladu sa Zakonom.

  Predlozi zajedničkih projekata moraju biti podneti blagovremeno u obe zemlje. Potpisi na formularu sa slovačke strane koji su poslati faksom ili skenirani biće prihvaćeni.

  U okviru ovoga poziva moguće je prijaviti učešće samo na jednom projektu (ili kao rukovodilac ili kao učesnik).

  Izabrani projekti će biti zajednički finansirani.

  Prijave predloga projekata se podnose na srpskom i engleskom jeziku.

  1. Selekcija projekata:

  Odluku o izboru i finansiranju predloženih projekata donosi Mešovita komisija na osnovu rezultata evaluacije u svakoj zemlji, a na osnovu sledećih kriterijuma:

  – kvalitet i orginalnost istraživačkog pristupa,

  – kvalifikacije podnosilaca projekta,

  – perspektivnost u pogledu budućih zajedničkih projekata finansiranih iz međunarodnih fondova (npr. Framework Programme EC),

  – multilateralno umrežavanje i povezivanje,

  – učešće mladih istraživača,

  – zajednički interes.

  Prednost kod izbora će imati novi predlozi projekata (nove teme i novi projektni timovi) koji nisu bili finansirani u prethodnim ciklusima.

  Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

  4.  Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

  5.  Podnošenje predloga projekta

  U Republici Srbiji (važi za partnersku instituciju iz Srbije) predlog projekta dostaviti u elektronskom i štampanom obliku do 21. juna 2021. godine.

  U Republici Srbiji prijava predloga projekta na Konkurs podnosi se na sledeći način:

  1. Preko veb sajta http://147.91.185.20/bilateral/slovakia/ 

  Ulogovanjem na sajt, obezbeđuje se lozinka za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Konkurs otvoren moguće je dopuniti i korigovati predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.

  1. Finalnu verziju popunjene projektne prijave (bez potpisa odgovonog lica institucije) poslati na elektronsku adresu zeljka.dukic@mpn.gov.rs
  1. Finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) odštampati i uz propratni dopis na memorandumu institucije sa potpisom odgovornog lica, overen/pečatiran, dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

  Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

  Za Željku Dukić

  Nemanjina 22-26

  11000 Beograd

  R. Srbija

  Kontakt osoba sa srpske strane:

  G-đa Željka Dukić

  Samostalni savetnik

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

  Nemanjina 22-26

  11 000 Beograd

  Republika Srbija

  tel/faks:+381 (0)11 3616 529

  e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

  Kontakt u Slovačkoj Republici:

  JUDr. Stanislav Mydlo

  Slovak Research and Development Agency

  Mýtna 23, P.O.BOX 839 04

  839 04 Bratislava 32

  Phone: +421 908 932 340

  E-mail: stanislav.mydlo@apvv.sk

  http://www.apvv.sk

  Mgr. Tímea Števková, PhD.

  Slovak Research and Development Agency

  Mýtna 23, P.O.BOX 839 04

  839 04 Bratislava 32

  Phone: +421 2 572 04 578, +421 915 757 343

  E-mail: timea.stevkova@apvv.sk

  http://www.apvv.sk

  Mgr. Andrea Danková

  Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

  Division of Science and Technology

  Department of European and International Science Policy

  Stromová 1

  813 30 Bratislava

  Phone: +421 2 5937 4715

  E-mail: andrea.dankova@minedu.sk

  http://www.minedu.sk