ADVERTISEMENT

Javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2021. godinu

Javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2021. godinu

Na osnovu Memoranduma o razumevanju između EUREKA Sekretarijata i zemalja članica EUREKA inicijative potpisanog dana 28.06.2002. godine („Memorandum of Understanding on the EUREKA Secretariat between Members of EUREKA”), kojim je Republika Srbija postala punopravna članica EUREKA Programa, u skladu sa sa članom 30. stav 1. tač. 3) i 10)  Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/19) i čl. 7. stav 1. tačka 5) i 11. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 18/10  i 55/13), i Akta o uslovima i načinu finansiranja nacionalnih projekata odobrenih u okviru EUREKA programa, 110-00-00061/2021-09 od 9.04.2021. godine, u daljem tekstu: Akt o finansiranju.

 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE  I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

raspisuje

JAVNI POZIV za finansiranje EUREKA projekata

za 2021. godinu

Svrha Javnog poziva za finansiranje EUREKA mrežnih projekata (u daljem tekstu: poziv) je da omogući organizacijama koje posluju u Republici Srbiji da u potpunosti učestvuju u međunarodnim EUREKA mrežnim projektima (u daljem tekstu: EUREKA projekti)   i podstakne njihovo učešće u svim tehnološkim oblastima EUREKA programa.

Predmet poziva  je sufinansiranje srpskog udela u međunarodnim projekatima za istraživanje i razvoj, koje na sastancima EUREKA odobrava Grupa visokih predstavnika EUREKA programa. Informacije o EUREKA programu i projektima dostupne su na linku: https://www.eurekanetwork.org/

Cilj Ministarstva u sprovođenju poziva je, da podstičući uključivanje srpskih organizacija u međunarodne EUREKA projekte, u vidu bespovratnih sredstava za istraživačke i razvojne aktivnosti, omogući da budu u koraku sa evropskim trendovima istraživanja i razvoja i preduzetničkim trendovima, koji nastaju u evropskom prostoru. Po ovom  pozivu prijavljuju se istraživačko-razvojni Eureka  projekti, sa srpskim učešćem, u svim Eureka tehnološkim oblastima.

U EUREKA  inicijativi, pored 41 punopravne zemlje članice (27 zemalja EU, Severna Makedonija, Island, Izrael, Monako, Crna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Švajcarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija), učestvuju i: Albanija i Bosna i Hercegovina sa svojim informativnim punktovima, Južna Koreja kao zemlja partner i Argentina, Kanada, Južna Afrika i Čile, kao pridružene članice. Svaka od navedenih zemalja ima svoju nacionalnu proceduru i programsku šemu finansiranja po kojima finansira svoje nacionalno učešće.

I  EUREKA PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU

Osnovni programski princip EUREKA inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju EUREKA projekta. Da bi projekat dobio EUREKA brend mora da ispunjava sledeće međunarodne uslove:

 • ima civilnu namenu,
 • realizuje se učešćem najmanje dve nezavisne partnerske organizacije-realizatora, iz najmanje dve zemalje članice EUREKA inicijative,
 • krajnji cilj projekta mora biti novi ili poboljšani proizvod, tehnologija ili usluga,
 • rukovođen je potrebama privrede,
 • mora predstavljati završenu, nedeljivu celinu, sa zajedničkim konačnim ciljem, udeo jednog partnera i udeo vrednosti projekta iz jedne države ne smeju da prelaze 75% ukupne vrednosti projekta.

Po ovom Javnom pozivu prijavljuju se istraživačko-razvojni Eureka  mrežni projekti, sa srpskim učešćem, u svim Eureka tehnološkim oblastima.

II  USLOVI PRIJAVLJIVANJA PO JAVNOM POZIVU

 U skladu sa Aktom o finansiranju, za finansiranje iz budžetskih sredstava konkuriše prijava predloga EUREKA projekta, koja  zadovoljava pored međunarodnih,  sledeće nacionalne kriterijume:

 • Da sve organizacije-realizatori Projekta iz Srbije participiraju u sastavu međunarodnog konzorcijuma (srpski podnosilac prijave Eureka projekta u međunarodnom konzorcijumu može biti i koordinator međunarodnog Eureka projekta ili partner u istom. Sve organizacije-realizatori projekta iz Srbije, moraju biti potpisnice i Konzorcijskog sporazuma).
 • Očekuje se da rezultat Eureka projekta bude nov ili značajno poboljšan  proizvod, tehnologija ili usluga.
 • Primena rezultata na tržištu mora biti vidljiva do 2 godine nakon završetka Eureka Projekta.
 • Period realizacije Eureka projekta može biti do 36 meseci.
 • Organizacije-realizatori projekta, moraju da finansiraju najmanje 50% troškova na realizaciji Projekta  iz sopstvenih sredstava ili jasno označenih izvora finansiranja.
 • Podnosilac prijave može prijaviti više Eureka projekata, sa različitom temom istraživanja i razvoja.
 • Rukovodilac Projekta može rukovoditi samo jednim Eureka projektom. Isto fizičko lice može biti angažovano istovremeno sa punim fondom meseci na do 2 Eureka Projekta.
 • Prijava projekta i izveštavanje mora biti na srpskom jeziku, osim ako nije izričito navedeno,
 • EUREKA projekat ne sme započeti pre prijave na ovaj poziv,
 • Prijava EUREKA projekta za sufansiranje, pored toga što se podnosi u skladu sa uputstvima iz ovog poziva, u sastavu međunarodnog konzorcijuma, mora biti popunjena i podeta on-lajn na portalu EUREKA inicijative https://www.eurekanetwork.org/

U realizaciji Eureka Projekata mogu da učestvuju sve naučnoistraživačke, inovacione, privredne i druge organizacije.

Korisnik budžetskih sredstava, može biti samo organizacija- realizator projekta, koja  je upisana u Registar naučnoistraživačke delatnosti ili u Registar inovacione delatnosti Ministarstva  u statusu: istraživačko-razvojnog centra ili inovacionog centra i koja zajednički podnosi prijavu za sufinansiranje Eureka projekta sa najmanje jednim korisnikom rezultata predloženog Eureka projekta.

III EVALUACIJA PREDLOGA EUREKA  PROJEKATA

Podnosioci projektnih prijava i njihovi projekti moraju ispunjavati sve uslove poziva kako bi njihove projektne prijave bile podložne nacionalnoj evaluaciji. Ispunjavanje uslova mora proizići iz celokupne prijave. Ispunjavanje uslova se proverava pre početka ocene pojedinačne prijave i mora se obezbediti na dan podnošenja prijave, kao i tokom sprovođenja  postupka poziva i punovažnosti ugovora o sufinansiranju. U slučaju da bilo koji od navedenih međunarodnih ili nacionalnih uslova nije ispunjen, evaluacija prijave neće biti izvršena i projekat će biti odbačen. Ako se utvrdi da je podnosilac prijave projekta pružio netačne informacije, prijava će biti odbijena. Ako u bilo kom trenutku tokom poziva ili kasnije, Ministarstvo utvrdi da korisnik budžetskih sredstava više ne ispunjava uslove, ne zaključuje ugovor s korisnikom budžetskih sredstava i poništava odluku o finansiranju.

Evaluaciju predloga Eureka  Projekata koji konkurišu za (su)finansiranje iz budžetskih sredstava vrše recenzenti, izabrani od strane Ministarstva. Recenzenti su anonimni, a recenzije javne.

Recenzija se sastoji iz tehnološke i ekonomske ocene predloga Eureka projekta, koja obuhvata  kriterijume evropski harmonizovane metodologije za ocenu Eureka projekata (Project Assesement Methodology – PAM), definisane u članu 9 Akta o finansiranju. Svaki kriterijum ocenjuje se celim brojem bodova od 0 – 10. Ocene na ocenjivačkim listovima moraju biti potkrepljene komentarom za svaki pojedinačni kriterijum. Obrazac za ocenjivanje mora biti potpisan i naznačenim datumom ocenjivanja. Ukupan maksimalni broj bodova može iznositi  190. Minimalni broj bodova potreban da bi projakat bio uvršten u rang listu za sufinansiranje je 130 bodova.

Napominje se da, u vezi sa gore navedenim procedurama, nužno je imati u vidu da početak finansiranja odobrenih Eureka projekata sa srpskim učešćem iz budžetskih sredstava Republike Srbije, ne može biti započet pre usvajanja konačne liste odobrenih projekata na Sastanku EUREKA nacionalnih koordinatora i visokih predstavnika Eureka programa, koji su planirani u  oktobru 2021. godine.

IV  FINANSIRANJE ODOBRENIH EUREKA PROJEKATA

Uzimajući u obzir ocene recenzenata, Ministarstvo donosi konačnu odluku o obimu i uslovima finansiranja Eureka projekata iz budžetskih sredstava, na osnovu koje sa izabranim organizacijama-realizatorima Eureka projekta Ministarstvo zaključuje ugovor o pravima i obavezama u realizaciji za odobreni period trajanja Eureka projekta, čiji potpisnik je i lice određeno za Rukovodioca projekta.

Za finansiranje Eureka projekata koriste se budžetska sredstva i sredstva privatnog sektora. Za finansiranje Eureka projekta budžetska sredstva se koriste pod uslovima propisanim Zakonom i navedenim Aktom. Najveći dinarski iznos koji može da se odobri za pojedini Eureka projekat za jednu godinu projektnog finansiranja ne može biti veći od dinarske protivvrednosti iznosa od 50.000,00 evra obračunatog po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke o finansiranju odnosnog Eureka projekta. Privredna društva-korisnici rezultata projekta koja učestvuju u EUREKA projektu snose troškove svog učešća u realizaciji projekta iz sopstvenih sredstava.

U slučajevima utvrđenih drastičnih povreda ili zloupotreba obaveza preuzetih Ugovorom, Ministarstvo donosi odluku o isključenju iz učestvovanja u ovom, ali i u projektnom finansiranju iz budžetskih sredstava odnosnog pravnog i/ili fizičkog lica u trajanju od dve godine od dana kada se ustanovi da je došlo do izvršenja navedenih povreda. Ministarstvo u tim slučajevima može raskinuti  Ugovor u odnosu na sve organizacije –realizacije projekta, ukoliko u roku od pet dana od dostavljenog pismenog upozorenja, ne otklone smetnje koje dovode u pitanje uspešnu realizaciju projekta  Ministarstvo zadržava pravo da zahteva povraćaj uplaćenih budžetskih sredstava, uz pripadajuću zateznu kamatu.

V  NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Svaka prijava Eureka projekta treba da sadrži:

1) Prijavu predloga Eureka projekta sa zahtevom za dodelu budžetskih sredstava, koju potpisuje i overava ovlašćeno lice, odnosno ovlašćena lica svih organizacija-realizatora projekta, uključujući i nosioca realizacije, kao i lice koje je ugovorom određeno za rukovodioca Eureka projekta. (Obrazac A – WORD format);

2) Plan troškova koji opravdava cenu projekta (Obrazac B – Excel format); Obrazac  B mora sadržati detaljno razloženu strukturu troškova realizacije Projekta;

3) Ugovor kojim organizacije-realizatori projekta međusobno određuju nosioca realizacije Eureka projekta, određuju lice ovlašćeno da u svojstvu rukovodioca Eureka projekta koordinira aktivnosti (Rukovodilac projekta), a sa korisnikom rezultata projekta  uređuju i prava na intelektualnu svojinu koja može nastati kao rezultat projekta. Ako se prijavljuju dva ili više registrovanih organizacija-realizatora, ovim  Ugovorom se reguliše i njihovo procentualno učešće u raspodeli odobrenih budžetskih sredstava (Obrazac C1 ili C2);

4) Biografije i liste referenci rukovodioca projekta i drugih fizičkih lica angažovanih na realizaciji Eureka projekata,  sa potpisanim izjavama svih  angažovanih lica (Obrazac  D);

5) Potpisana i overena izjava da su organizacije-realizatori obezbedile, u skladu sa Zakonom,  sredstva u visini od najmanje 50% ukupnih sredstava neophodnih za realizaciju. 

Uz prijavu, treba priložiti i sledeću prateću dokumentaciju na engleskom jeziku:

6) Kopija popunjenog i overenog od strane svih međunarodnih organizacija-učesnica „Eureka Project Application Form” na engleskom jeziku. Obrazac se  po popunjavanju on-line, na internet adresi Eureka Sekretarijata, na linku: SmartSimple | eureka preuzima u PDF formatu.

7) Potpisan i overen Konzorcijski sporazum („Consortium Agreement“), čiju sadržinu saglasno utvrđuju sve organizacije-realizatori iz zemalja-učesnica na Projektu; Original Konzorcijskog sporazuma dostavlja se samo ako je srpski podnosilac prijave istovremeno i glavni partner-koordinator međunarodnog EUREKA projekta, u ostalim slučajevima dostavlja se kopija Konzorcijskog sporazuma.

Način prijavljivanja je detaljno opisan i pojašnjen Uputstvom uz Javni poziv za finansiranje Eureka projekata za 2021. godinu koji je objavljen na Internet adresi  Ministarstva: www.mpn.gov.rs

Realizatori koji nisu oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse, na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama  („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din. izn., 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din. izn., 45/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – usklađeni din. izn., 61/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 – ispr., 50/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 – ispr., 98/2020 – usklađeni din. izn. i 144/2020) uz prijavu prilažu dokaz o uplati republičke administrativne takse za prijavu Eureka Projekta u iznosu od 2.800,00 dinara, (u skladu sa tarifnim brojem 175. tačka 6) na žiro račun broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 153, model „97“, poziv na broj 50-016. Korisnik: budžet Republike Srbije.

Dosije obrazaca iz tačaka 1-7, podnosi se u potpisanom i overenom originalu,  i  u  elektronskoj kopiji na CD-u.

Prijave se predaju u zapečaćenoj koverti na pisarnici Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, ili preporučenom poštom na adresu:

Republika Srbija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

„za Javni poziv – prijava predloga Eureka projekta“

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd

Rok  za prijem prijava, po ovom pozivu je 28. juna 2021. godine.

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili dostavljene na druge adrese, neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog Javnog poziva je:

SNEŽANA OMIĆ, nacionalni koordinator za Eureka program u Srbiji

E-mail:[email protected],; Telefon: 011/ 36-16-589 

Konkursna dokumentacija:

ADVERTISEMENT
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Povezane vesti

Ružić: U Kruševcu novih 160 mesta u vrtićima

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, u prisustvu gradonačelnice Kruševca Jasmine Palurović, položio je danas kamen temeljac za izgradnju još jednog objekta u vrtiću „Golub mira“ u Kruševcu. „Drago mi je što smo danas na ovom mestu dobrim povodom. Ovim projektom vrtić...

ruzic-cestitao-kurban-bajram

Ružić čestitao Kurban bajram

Prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić čestitao je Kurban bajram Reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Srbiji Seadu ef. Nasufoviću, kao i svim građanima islamske veroispovesti. Vama i svim građanima islamske veroispovesti čestitam Kurban bajram i želim da ovaj praznik provedete u miru, slozi i blagostanju....